Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home Služby

Služby a sadzby za poskytované služby 

v „BARACHA“, ZSS  BARDOŇOVO

 

V ZSS poskytujeme  nasledovné sociálne služby:


 1. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


 2.ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE


Od decembra 2013 poskytujeme nový druh sociálnej služby – špecializované zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení poskytujeme :

a)  Odborné činnosti:

 •   základné sociálne poradenstvo, 
 •   pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
 •   sociálnu rehabilitáciu,
 •  zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, 
 •  pracovnú terapiu, 
 •   pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
 •   pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,

b)    Obslužné činnosti:

 •   ubytovanie, 
 •   stravovanie,  
 •   upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

c) Ďalšie činnosti

utváranie podmienok na:

 •   poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
 •   úschovu cenných vecí, 
 •   záujmovú činnosť, 

poskytovanie:

 •   nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 •   osobného vybavenia,
 •   prepravy

Výška úhrady za poskytnuté sociálne služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa určuje  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a o určení finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov – tlmočnícka služba.

 

ÚHRADA ZA STRAVOVANIE 

Za stravníkov sa považujú občania, ktorým sa poskytujú sociálne služby v „BARACHA“,  Zariadení  sociálnych služieb Bardoňovo. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, nízkobielkovinovej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Stravovacia komisia v zložení zdravotnícky pracovník, vedúci stravovacej prevádzky, hlavný kuchár a zástupca obyvateľov ZSS zostavuje jedálny lístok týždeň dopredu. Musí byť schválený riaditeľom ZSS a stravovacou komisiou, podpísaný a vystavený na viditeľnom mieste. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená a odôvodnená.

Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Stravnou jednotkou sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca na jeden ubytovací deň. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu každého štvrťroka tak, aby bola stravná jednotka v priemere na deň dodržaná.

Výška stravnej jednotky pre racionálnu stravu je 2,59 € na osobu a deň, stravná jednotka pri diabetickej, bielkovinovej výživnej alebo špeciálnej diéte  je 3,23 € na osobu a deň.

S účinnosťou do 1. septembra 2012 sa suma úhrady za stravovanie tvorí zo súčtu nákladov za suroviny (stravná jednotka) zvýšená o 100 % režijných nákladov  na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorá sa pravidelne určuje vo vnútornom predpise za rozpočtový rok. 

Výška úhrady za stravovanie:

DIÉTA  

Poplatok v €/deň  

Racionálna  

4,46 €  

Diabetická  

5,14 €  

 

ÚHRADA ZA UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €  . V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej  miestnosti užívajú.

Úhrada za bývanie sa zvyšuje: 

o 0,50 €  na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan, 

o 0,26 €  na deň/osoba,  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 občania, 

o 0,13 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri osoby, 

ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

 

ÚHRADA ZA  ODBORNÉ, OBSLUŽNÉ A VYBRANÉ ĎALŠIE ČINNOSTI

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na soc. službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ( v ZSS V. a VI. stupeň) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za odborné činnosti pre fyzickú osobu za každý deň pobytu nasledovne:

1.Vybrané odborné činnosti (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, sú spoplatnené nasledovne: 

VYBRANÉ ODBORNÉ ČINNOSTI  

€/deň  

V. stupeň odkázanosti  

2,50 €  

VI. stupeň odkázanosti  

3,00 €  

2.Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností: (t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržby bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou) je určená nasledovne:

Výška úhrady za upratovanie: 

0,30 € / deň 

Výška úhrady za pranie: 

0,30 € / deň 

Výška úhrady za žehlenie a údržbu: 

0,40 € / deň 

Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov :

0,10 € / deň

Upratovanie sa zabezpečuje v pracovných dňoch príslušného mesiaca. Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva sa spoplatňuje príslušným poplatkom za každú odobratú službu v pracovné dni podľa individuálnych potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnej služby.

Úhrada za sociálnu službu je stanovená na počet dní príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom sa sociálna služba prijímateľovi poskytuje. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu ako násobok počtu kalendárnych dní daného mesiaca výšky úhrady na deň za danú sociálnu službu podľa VZN NSK.

Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé euro centy nadol.

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

PLATBY ZA INÉ ČINNOSTI

Úhrada za iné činnosti podľa VZN NSK je upravená v osobitnej zmluve.

Ak vlastní prijímateľ sociálnej služby rádio, HIFI vežu, počítač, televízny prijímač, rýchlo varnú kanvicu, alebo iné elektrospotrebiče platí za požívanie elektrospotrebičov mesačne vo výške : 

ELEKTROSPOTREBIČ 

POPLATOK v € 

Rýchlovarná kanvica 

2,00 

Televízny prijímač 

1,00 

HIFI veža 

1,00 

Počítač 

1,00 

Rádio 

1,00 

Iné elektrospotrebiče 

0,50 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť  úhradu za poskytnutú sociálnu službu a platbu za iné činnosti v sume určenej poskytovateľom prevodom na účet poskytovateľa SK92 8180 0000 0070 0031 0430, Štátna pokladnica, SWIFT: SPSRSKBA, vo výnimočnom prípade v hotovosti do pokladne poskytovateľa, za kalendárny mesiac v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr však do 15. dňa   nasledujúceho mesiaca.

 


 3. ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Od 1.11. 2012 poskytuje  „BARACHA“, ZSS Bardoňovo nový druh sociálnej služby, kde sú vytvorené podmienky na  vykonávanie sociálnych služieb v rozsahu ustanovenom v zmluve, alebo príslušných právnych predpisoch pre tento druh sociálnej služby: 

a) dohľad, pod ktorým je fyzická osoba schopná viesť samostatný život.

Dohľadom je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní seba             obslužných úkonov, starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.

b) ubytovanie, 

c) sociálne poradenstvo, 

d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 

V ZPB sa : 

- utvárajú sa podmienky na prípravu stavy 

- vykonáva sa sociálna rehabilitácia. 

Výška úhrady za poskytnuté sociálne služby v zariadení podporovaného bývania sa určuje  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a o určení finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov – tlmočnícka služba.


ÚHRADA ZA UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €  . V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a zaužívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej  miestnosti užívajú.

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje: 

o 0,50 €  na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan, 

o 0,26 €  na deň/osoba,  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 občania, 

o 0,13 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri osoby, 

ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti. 

Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania je určená nasledovne: 

Stupeň odkázanosti 

Počet bodov 

Priemerný rozsah 

odkázanosti (hod./deň) 

Výška úhrady za dohľad za fyzickú osobu a deň v  

II.

85 - 104

2 - 4

0,70

III.

65 - 84

4 - 6

0,80

IV.

45 - 64

6 - 8

0,90

V. 

25 – 44 

8 – 12 

1,00 

VI. 

0 – 24 

viac ako 12 

1,10 

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

PLATBY ZA INÉ ČINNOSTI

Úhrada za iné činnosti podľa VZN NSK je upravená v osobitnej zmluve.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za iné činnosti zo svojho prijímu a majetku za :

-služby spojené za s používaním nasledovných elektrospotrebičov, ktoré tvoria štandardné vybavenie bytu :

ELEKTROSPOTREBIČ 

úhrada/mesic v € 

Elektrická rúra 

3,00 € 

Chladnička 

3,00 € 

Mikrovlnná rúra 

1,00 € 

Práčka 

1,66 € 

Sporák  

6,64 € 

Televízny prijímač 

1,00 € 

Rýchlovarná kanvica

2,00 €

Žehlička

1,00 €

- PSS má možnosť odobrať na základe dohody s poskytovateľom jedno teplé jedlo, spravidla obed podľa určenej stravnej jednotky ZSS Bardoňovo. Suma úhrady  za odobraté jedlo – racionálny obed tvorí súcet nákladov na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy (t.j. 40 % zo stravnej jednotky a 40 % z režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby :

 Odobratý obed

Stravná jednotka 

Režijné náklady 

 Racionálna strava

1,04 € 

 0,74 € 

     Diabetická strava

1,29 €

0,74 €

Ak vlastní prijímateľ sociálnej služby rádio, HIFI vežu, počítač, televízny prijímač, rýchlo varnú kanvicu, alebo iné elektrospotrebiče platí za používanie týchto elektrospotrebičov mesačne vo výške : 

ELEKTROSPOTREBIČ 

POPLATOK v € 

Rýchlovarná kanvica 

2,00 

Televízny prijímač 

1,00 

HIFI veža 

1,00 

Počítač 

1,00 

Rádio 

1,00 

Iné elektrospotrebiče 

0,50 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť  úhradu za poskytnutú sociálnu službu a platbu za iné činnosti  v sume určenej poskytovateľom prevodom na účet poskytovateľa SK92 8180 0000 0070 0031 0430, Štátna pokladnica, SWIFT: SPSRSKBA, vo výnimočnom prípade v hotovosti do pokladne poskytovateľa, za kalendárny mesiac v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr však do 15. dňa   nasledujúceho mesiaca.

 

 

BARACHA“,  ZARIADENIE   SOCIÁLNYCH   SLUŽIEB

941 49        B A R D O Ň O V O

v Bardoňove, dňa 30.01.2018 

I n t e r n ý    d o k l a d

I n f o r m á c i a

o výške priemerných  ekonomicky oprávnených  nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS)

v roku 2017

„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Vám predkladá informáciu o EON za jednotlivé druhy sociálnej služby v našom zariadení:

Druh sociálnej služby:   Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                               8 657,25 €

Celková výška  EON na 1 PSS/mesiac:                                                            721,43 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                             3 184,22 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                           265,35 €

 

Druh sociálnej služby:   Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                              11 897,76 €

Celková výška  EON na1 PSS/ mesiac:                                                             991,48 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                              3 011,53 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                            250,96€

 

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška  EON na 1PSS/rok:                                                                 7 217,31 €

Celková výška  EON na 1 PSS/ mesiac:                                                             601,44 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                               1 825,18 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                             152,10 €


 

Ing. Veronika Palková

riaditeľka ZSS Bardoňovo


Priemerné EON za rozpočtový rok 2017

BARACHA“,  ZARIADENIE   SOCIÁLNYCH   SLUŽIEB

941 49        B A R D O Ň O V O

v Bardoňove, dňa 31.01.2019

I n t e r n ý    d o k l a d

I n f o r m á c i a

o výške priemerných  ekonomicky oprávnených  nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS)

v roku 2018

„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Vám predkladá informáciu o EON za jednotlivé druhy sociálnej služby v našom zariadení:

Druh sociálnej služby:   Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                               8 906,84 €

Celková výška  EON na 1 PSS/mesiac:                                                            742,24 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                             3 184,24 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                           265,35 €

Druh sociálnej služby:   Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                              11 828,54 €

Celková výška  EON na1 PSS/ mesiac:                                                           1069,05 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                              3 160,36 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                            263,36€

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška  EON na 1PSS/rok:                                                                 7 823,42 €

Celková výška  EON na 1 PSS/ mesiac:                                                             651,95 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                               1 781,45 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                            148,45 €


Ing. Veronika Palková

riaditeľka ZSS Bardoňovo