Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home Sociálne služby

Služby a sadzby za poskytované služby 

v „BARACHA“, ZSS  BARDOŇOVO

Zariadenie poskytuje sociálne služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek  podľa zákona  o sociálnych službách podľa stupňa odkázanosti a druhu služby v troch zariadeniach:

 


 1. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti  je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona  NR SR č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) V domove sociálnych služieb sa

    a) poskytuje:

                           1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

                           2. sociálne poradenstvo,

                           3. sociálna rehabilitácia,

                           4. ubytovanie,

                           5. stravovanie,

                           6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

                           7. osobné vybavenie,

    b) zabezpečuje:

                               1. rozvoj pracovných zručností,

                               2.záujmová činnosť,

    c) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

3) V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

4) Forma poskytovania sociálnej  služby je  pobytová celoročná.


 2.ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE


1) V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti  je najmenej V   podľa prílohy č. 3 zákona  NR SR č.448/2008  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä   schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

2) V špecializovanom zariadení sa

     a) poskytuje:

1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2.sociálne poradenstvo,

3.sociálna rehabilitácia,

4.ubytovanie,

5.stravovanie,

6.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7.osobné vybavenie,

(b) zabezpečuje

1.rozvoj pracovných zručností,

2.záujmová činnosť,

(c) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.

 

Forma poskytovania sociálnej  služby je  pobytová celoročná

 

ÚHRADA ZA STRAVOVANIE 

Za stravníkov sa považujú občania, ktorým sa poskytujú sociálne služby v „BARACHA“,  Zariadení  sociálnych služieb Bardoňovo. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej, nízkobielkovinovej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Stravovacia komisia v zložení zdravotnícky pracovník, vedúci stravovacej prevádzky, hlavný kuchár a zástupca výboru obyvateľov zariadenia zostavuje jedálny lístok týždeň dopredu. Musí byť schválený riaditeľom zariadenia (ZSS) a stravovacou komisiou, podpísaný a vystavený na viditeľnom mieste. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená a odôvodnená.

Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Stravnou jednotkou sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca na jeden ubytovací deň. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu každého štvrťroka tak, aby bola stravná jednotka v priemere na deň dodržaná.

Výška stravnej jednotky pre racionálnu stravu je 2,59 € na osobu a deň, stravná jednotka pri diabetickej, bielkovinovej výživnej alebo špeciálnej diéte  je 3,23 € na osobu a deň.

S účinnosťou do 1. septembra 2012 sa suma úhrady za stravovanie tvorí zo súčtu nákladov za suroviny (stravná jednotka) zvýšená o 100 % režijných nákladov  na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorá sa pravidelne určuje vo vnútornom predpise za rozpočtový rok. 

Výška úhrady za stravovanie:

DIÉTA  

Poplatok v €/deň  

Racionálna  

4,46 €  

Diabetická  

5,14 €  

 

ÚHRADA ZA UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €  . V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktorí túto podlahovú plochu obytnej  miestnosti užívajú.

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje: 

o 0,50 €  na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti                  je najmenej 10 m2 

o 0,26 €  na deň/osoba,  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2                             podlahovej plochy obytnej miestnosti

 

ÚHRADA ZA  ODBORNÉ A OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na soc. službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ( v DSS a špecializovanom zariadení V. a VI. stupeň) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za odborné činnosti pre fyzickú osobu za každý deň pobytu nasledovne:

1.Vybrané odborné činnosti (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, sú spoplatnené nasledovne: 

VYBRANÉ ODBORNÉ ČINNOSTI  

€/deň  

V. stupeň odkázanosti  

2,50 €  

VI. stupeň odkázanosti  

3,00 €  

2.Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností: (t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržby bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou) je určená nasledovne:

Výška úhrady za upratovanie: 

0,30 € / deň 

Výška úhrady za pranie: 

0,30 € / deň 

Výška úhrady za žehlenie a údržbu: 

0,40 € / deň 

Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov :

0,10 € / deň

Upratovanie sa zabezpečuje v pracovných dňoch príslušného mesiaca. Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva sa spoplatňuje príslušným poplatkom za každú odobratú službu v pracovné dni podľa individuálnych potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnej služby.

Úhrada za sociálnu službu je stanovená na počet dní príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom sa sociálna služba prijímateľovi poskytuje. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu ako násobok počtu kalendárnych dní daného mesiaca výšky úhrady na deň za danú sociálnu službu podľa platného VZN NSK.

Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé euro centy nadol.

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

ÚHRADA ZA INÉ ČINNOSTI

Úhrada za iné činnosti podľa VZN 5/2019 NSK je upravená v osobitnej zmluve.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške :

ELEKTROSPOTREBIČ 

POPLATOK v € 

Práčka

2,00 

Chladnička

3,00 

Elektr./plynový sporák 

7,00 

Elektrická rúra

3,00 

Elektrický varič

5,00 

Klimatizačná jednotka 

3,00 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť  úhradu za poskytnutú sociálnu službu a platbu za iné činnosti v sume určenej poskytovateľom prevodom na účet poskytovateľa SK92 8180 0000 0070 0031 0430, Štátna pokladnica, SWIFT: SPSRSKBA, vo výnimočnom prípade v hotovosti do pokladne poskytovateľa, za kalendárny mesiac v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr však do 15. dňa   nasledujúceho mesiaca.

 


 3. ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA


1) V zariadení  podporovaného bývania  sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

2) Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č.4 zákona NR SR č.448/2008  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

4) V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

     a) poskytuje: 1. ubytovanie,

   2. sociálne poradenstvo, 

   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

     b) utvárajú sa podmienky na  prípravu stravy, upratovanie pranie, žehlenie a údržbu  

         bielizne a šatstva.

     c) v zariadení podporovaného bývania sa vykonáva sociálna rehabilitácia.

 

5) Forma poskytovania sociálnej  služby je  pobytová celoročná


ÚHRADA ZA UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €  . V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a zaužívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktorí túto podlahovú plochu obytnej  miestnosti užívajú.

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje: 

o 0,50 €  na deň/osoba, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti                  je najmenej 10 m2 

o 0,26 €  na deň/osoba,  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2                             podlahovej plochy obytnej miestnosti

 

Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania je určená nasledovne: 

Stupeň odkázanosti 

Počet bodov 

Priemerný rozsah 

odkázanosti (hod./deň) 

Výška úhrady za dohľad za fyzickú osobu a deň v  

II.

85 - 104

2 - 4

0,70

III.

65 - 84

4 - 6

0,80

IV.

45 - 64

6 - 8

0,90

V. 

25 – 44 

8 – 12 

1,00 

VI. 

0 – 24 

viac ako 12 

1,10 

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

ÚHRADA ZA INÉ ČINNOSTI

Úhrada za iné činnosti podľa paltného VZN NSK je upravená v osobitnej zmluve.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške :

ELEKTROSPOTREBIČ 

POPLATOK v € 

Práčka

2,00 

Chladnička

3,00 

Elektr./plynový sporák 

7,00 

Elektrická rúra

3,00 

Elektrický varič

5,00 

Klimatizačná jednotka 

3,00 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť  úhradu za poskytnutú sociálnu službu a platbu za iné činnosti  v sume určenej poskytovateľom prevodom na účet poskytovateľa SK92 8180 0000 0070 0031 0430, Štátna pokladnica, SWIFT: SPSRSKBA, vo výnimočnom prípade v hotovosti do pokladne poskytovateľa, za kalendárny mesiac v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr však do 15. dňa   nasledujúceho mesiaca.  

 

- Prijímateľ sociálnej služby má možnosť odobrať na základe dohody s poskytovateľom jedno teplé jedlo, spravidla obed podľa určenej stravnej jednotky ZSS Bardoňovo. Suma úhrady  za odobraté jedlo – racionálny obed tvorí súcet nákladov na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy (t.j. 40 % zo stravnej jednotky a 40 % z režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby :

 Odobratý obed

Stravná jednotka 

Režijné náklady 

 Racionálna strava

1,04 € 

 0,74 € 

     Diabetická strava

1,29 €

0,74 €

 

 

BARACHA“,  ZARIADENIE   SOCIÁLNYCH   SLUŽIEB

941 49        B A R D O Ň O V O

v Bardoňove, dňa 30.01.2018 

I n t e r n ý    d o k l a d

I n f o r m á c i a

o výške priemerných  ekonomicky oprávnených  nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS)

v roku 2017

„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Vám predkladá informáciu o EON za jednotlivé druhy sociálnej služby v našom zariadení:

Druh sociálnej služby:   Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                               8 657,25 €

Celková výška  EON na 1 PSS/mesiac:                                                            721,43 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                             3 184,22 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                           265,35 €

 

Druh sociálnej služby:   Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                              11 897,76 €

Celková výška  EON na1 PSS/ mesiac:                                                             991,48 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                              3 011,53 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                            250,96€

 

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška  EON na 1PSS/rok:                                                                 7 217,31 €

Celková výška  EON na 1 PSS/ mesiac:                                                             601,44 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                               1 825,18 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                             152,10 €


 

Ing. Veronika Palková

riaditeľka ZSS Bardoňovo


Priemerné EON za rozpočtový rok 2017

BARACHA“,  ZARIADENIE   SOCIÁLNYCH   SLUŽIEB

941 49        B A R D O Ň O V O

v Bardoňove, dňa 31.01.2019

I n t e r n ý    d o k l a d

I n f o r m á c i a

o výške priemerných  ekonomicky oprávnených  nákladoch (EON) na jedného prijímateľa sociálnych služieb (PSS)

v roku 2018

„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Vám predkladá informáciu o EON za jednotlivé druhy sociálnej služby v našom zariadení:

Druh sociálnej služby:   Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                               8 906,84 €

Celková výška  EON na 1 PSS/mesiac:                                                            742,24 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                             3 184,24 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                           265,35 €

Druh sociálnej služby:   Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška EON na 1 PSS/rok:                                                              11 828,54 €

Celková výška  EON na1 PSS/ mesiac:                                                           1069,05 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                              3 160,36 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                            263,36€

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania

Forma sociálnej služby: Pobytová sociálna služba s celoročným pobytom

Celková výška  EON na 1PSS/rok:                                                                 7 823,42 €

Celková výška  EON na 1 PSS/ mesiac:                                                             651,95 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/rok:                                               1 781,45 €

Príjem z platenia úhrad za rok  od 1 PSS/mesiac:                                            148,45 €


Ing. Veronika Palková

riaditeľka ZSS Bardoňovo

Priemerné EON za rozpočtový rok 2018

1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti  je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona  NR SR č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) V domove sociálnych služieb sa

    a) poskytuje: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  2. sociálne poradenstvo,

  3. sociálna rehabilitácia, 

  4. ubytovanie,

  5. stravovanie,

  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

  7. osobné vybavenie,

    b) zabezpečuje: 1.rozvoj pracovných zručností,

      2.záujmová činnosť,

    c) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

3) V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

4) Forma poskytovania sociálnej  služby je  pobytová celoročná.