Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home Sociálne služby Postup pri žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby

                                                           

Vážení občania,

v súvislosti so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 1. januára 2009 sa zmenili podmienky na prijatie občanov do zariadení sociálnych služieb. Podľa tohto zákona občan podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na tieto druhy služieb :

  • domov sociálnych služieb,
  • špecializované zariadenie,
  • zariadenie podporovaného bývania /bývalého chráneného bývania/
  • rehabilitačné stredisko

Žiadosti sa podávajú na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelenie posudkových činností, Štefánikova 69, 949 01 Nitra, ktorý v zmysle cit. zákona na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydá posudok a následne rozhodne o odkázanosti občana na jeden z uvedených druhov sociálnych služieb. Z toho dôvodu prikladáme vzor tlačiva, ktoré je potrebné vyplniť a doručiť na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre. Tlačivá sú k dispozícii na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbore sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelení posudkových činností, ale aj vo všetkých domovoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

A) Postup pri umiestňovaní občana do zariadenia sociálnych služieb
Nitriansky samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
1. poskytne sociálnu službu (NSK poskytuje sociálnu službu len prostredníctvom základného sociálneho poradenstva)
2. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel
3. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby (zariadenie obce v územnom obvode NSK, zariadenie obce v územnom obvode iného vyššieho územného celku, alebo zariadenie v pôsobnosti iného vyššieho územného celku), ak nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel, a ak s tým fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súhlasí
4. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak NSK nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa 2. a 3. bodu
5. v prípade, ak občan trvá na umiestnení do zariadenia sociálnych služieb v ktorom nie je voľné miesto, zariadenie s právnou subjektivitou zaradí občana do poradovníka čakateľov
Nitriansky samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje poskytovanie:
- sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre
- tlmočníckej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku a v zariadení podporovaného bývania si môže občan vyzdvihnúť na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Zároveň je občanovi poskytnuté základné poradenstvo spolu s aktuálnymi informáciami o voľných miestach a o výške úhrady v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb.
Nitriansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto druhy zariadení sociálnych služieb:
- domov sociálnych služieb
- špecializované zariadenie
- zariadenie pre seniorov
- útulok
- domov na pol ceste
- rehabilitačné stredisko
- zariadenie podporovaného bývania
- zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

B) Postup pri umiestňovaní občana do zariadenia sociálnych služieb bezodkladne

1. V prípade podania žiadosti o bezodkladné umiestnenie občana (s krátkou správou o stave občana – sociálny a zdravotný stav) do zariadenia sociálnych služieb Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva bezodkladne posúdi zdravotný stav a celkovú sociálnu odkázanosť občana.
2. Po zhodnotení, či situácia žiadateľa zodpovedá § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, bude občan umiestnený bezodkladne do zariadenia v ktorom je voľné miesto. Pri umiestňovaní bude Nitriansky samosprávny kraj postupovať v zmysle § 8 ods. 3 citovaného zákona.
3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bude Úradom NSK následne zaslaná do tohto zariadenia. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si občan podáva súčasne so žiadosťou o bezodkladné umiestnenie, resp. po uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
4. V deň bezodkladného nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné poskytnúť zariadeniu kompletnú informáciu o sociálnej situácii, o zdravotnom stave a o bezinfekčnosti občana.

C) Usmernenie pre zariadenia sociálnych služieb pri umiestňovaní občana do zariadenia bezodkladne

1. V prípade, ak sa občan alebo rodinný príslušník obráti so žiadosťou o bezodkladné umiestnenie priamo na zariadenie sociálnych služieb, je potrebné žiadosť postúpiť na Úrad NSK, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva spolu s krátkou informáciou o sociálnom a zdravotnom stave občana, aby bolo možné zhodnotiť či ide o bezodkladné umiestnenie.
2. Ďalší postup je taký istý, ako pri podaní žiadosti priamo na Úrad NSK. Ak toto zariadenie nemá v čase podania žiadosti voľné miesto, Úrad NSK postupuje podľa § 8 ods. 3 zákona o sociálnych službách.

UPOZORNENIE:
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva podľa § 31 až 33 Občianskeho zákonníka. 

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj - www.unsk.sk

Posledná úprava (Nedeľa, 26 Máj 2019 17:24)