Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home Organizácia Projekty a granty

,,BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo (spoločne s Občianskym združením Čerešnička BARACHA, ktoré pracuje pri zariadení), sa aktívne zapája do grantových výziev na realizáciu projektov, ktorých cieľom je skvalitňovanie života prijímateľov sociálnych služieb a ich integrácia do komunity.

Úspešné projekty v roku 2019

MPSVaR SR

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, nám bolo MPSVaR SR odsúhlasená dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – Integrácia prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti, sociálna inklúzia v rámci komunity obce Bardoňovo a zmysluplné trávenie voľného času na bežné výdavky:

- dotácia na 5 ks retro bicyklov a 2 ks trojkoliek pre dospelých v celkovej výške 2330,00 Eur.

ÚPSVaR

V rámci Projektu zamestnanosť a sociálna inklúzia zariadenie vytvorilo:

- chránenú dielňu pre 4 obyvateľov zariadenia – z toho 2 pracovné miesta na pozíciu upratovač a 2 miesta na pozíciu pomocná sila v práčovni. ÚPSVaR poskytuje mzdové prostriedky na vytvorené pracovné pozície v rámci projektu.

- pracovnú pozíciu pracovný asistent, na ktorú ÚPSVaR poskytuje mzdové prostriedky.

NADÁCIE

s

,,BARACHA“, ZSS Bardoňovo vyjadruje svoju vďaku Nadácii SPP, ktorá v rámci grantového programu OPORA 2019 poskytla finančný príspevok na dva projekty súhrnne vo výške 800 Eur, z toho :

- 450 Eur na zakúpenie trojkolky pre dospelých pre obyvateľa zariadenia Róberta O.

- 350 Eur na zakúpenie notebooku s príslušenstvom pre obyvateľa zariadenia Michala E.

Účelom zakúpenia predmetných vecí je naplnenie ich individuálnych potrieb, ku ktorým patrí sociálne začlenenie, zmysluplné trávenie voľného času, kontakt s rodinou a komunitou, ako aj nadobudnutie nových zručností a prispievajúcich k ich samostatnosti.

ĎAKUJEME   s

 tn

Občianske združenie Čerešnička BARACHA sa v tomto roku zapojilo do 6. edície programu Nadácie Tesco - ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“. Občianske združenie vypracovalo projekt s názvom Komunitná záhrada – meditačný raj, ktorého cieľom je vytvorenie oddychovo – meditačnej zóny. Náš projekt bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie predložené projekty v regióne a postúpil do 2. kola, v ktorom o jeho podpore rozhodujú zákazníci obchodnej siete Tesco. Minimálne výška podpory projektu na realizáciu aktivít je 300 Eur.

ĎAKUJEME  t

Posledná úprava (Pondelok, 08 Júl 2019 10:49)